YENİ VİZE BAŞVURUSU
2023/04/05

1) BAŞLICAVİZEÇEŞİTLERİ

Tipi

BaşvuruSahiplerininNitelikleri

Not

C

Vizesi

Çinmürettebatvizesi(Cvize)uluslararasıulaşımaraçlarınıkullananyabancımürettebatiçinverilir: uçak, tren, gemi, sınır ötesiulaşımfaaliyetlerindebulunanmotorlutaşıtsürücülerivegemipersonelininbirlikteseyahat

ediyorlarsaailebireyleri

Çin kanun veyönetmeliklerinegöre ÇinBüyükelçiliği'ne(İstanbul Başkonsolosluğu'na) yapılan tüm vizeişlmelerindebaşvurudabulunacak kişilerparmak izi vermelidir.Aşağıdabelirtilen kişiler parmakizindenmuaftır:1)14

yaşındanküçük,70yaşından büyükolanlar,

2) Diplomatik,hususi,

hizmetpasaportusahipleri,

3) 5 sene içerisindebaşvuru yaptığıtemsilcilikte parmakizialınmışolanlar,

4) Parmak izialınamayacakbedensel engelibulunanlar.

D

Vizesi

Çin'desüreklioturmaiznialacakkişiler (Çin'e girdikten sonra 30 güniçerisindeikametbaşvurusunda

bulunulmalıdır.)

F

Vizesi

Karşılıklıdeğişim,ziyaret,araştırma

ve benzeri amaçlaÇin'e

gidecekkişilerinbaşvurduğuvize

tipi.

L

Vizesi

Turist vizesi alarak grup Çin'e

gidecek kişilerinbaşvurduğu

vize.

M

Vizesi

Ticari faaliyetlerde bulunmak

amacıyla Çin'e gidecek kişilerinbaşvurduğuvizetipi

Q1

Vizesi

Ailebirleşimi

I-Ailebirleşimiiçinbaşvurulanvizetürü

1- Çin vatandaşının ailebireyi

2- Çin'de sürekli oturmaizniolanyabancılarınailebireyleri;meselaeş,anne,baba,çocuk,çocukların  eşleri,kardeş,babaanne,anneanne, dede, torun,eşinailesi(Çin'eegiriştensonra 30güniçerisinde ikamet

başvurusuyapılmalıdır.)Evlatlık

II- Evlatlık alınan kişininvizebaşvurusu

(Çin'egirdiktensonra30güniçerisindeikametbaşvurusunda

bulunulmalıdır.)


Q2

Vizesi

Çin'e kısa süreli ziyaret amaçlı giriş(180 günden az); Ziyaret amacıyla,Çin'de yaşayan Çinvatandaşlarınınakrabaları  vesüresiz olarak Çin'de otuma izninesahip olan yabancı uyruklu kişilerinakrabalarıiçinverilenvizetipi

S1

Vizesi

Ziyaret amacıyla Çin'de uzun sürelikalma(180gündenfazla);ZiyaretamacıylaÇin'deçalışan,öğrenimgören,ikametiolanyabancıuyruklularıneşleri,annebabaları, onsekiz yaşından küçük çocukları veeşlerinin anne-babası ve başka özelişleriçinÇin'egitmesigerekenkişiler.(Çin'egirdiktensonra30gün içerisindeikametbaşvurusunda

bulunulmalıdır.)

S2

Vizesi

Ziyaret amacıyla, Çin'de kısa sürelikalma(180gündenaz);Çin'deçalışan,öğrenimgören,ikametiolanyabancı       uyrukluların       eşleri, çocukları,çocuklarınıneşleri,anne babaları, ve eşlerinin anne-babası,kardeşleri,torunları vebaşkaözel işleriçinÇin'egitmesigereken

kişilerinbaşvurduğuvizetürü

Çin'esağlıkamacıylagidecekhastaveonarefakatçiolmakamacıylagidecekkişilerinbaşvurduğuvizetipi. (Bir hasta için en fazla iki kişirefakatçivizesibaşvurusundabulunabilir:Eşler,anne-baba,evlat, evladıneşleri,kardeşler,anneanne, babaanne,dede,torun,eşin

annebabası)


X1

Vizesi

Çin'e uzun süreli (180 günden fazla)öğrenimgörmekamacıylagidenkişilerin başvurduğu vize tipi.(Çin'egirdiktensonra30güniçerisindeikamet başvurusunda

bulunulmalıdır.)


X2

Vizesi

Kısasureli(180gündenaz)öğrenim

görme amacıyla giden kişilerinbaşvuracağıvizetipi.

Z

Vizesi

Çin'eçalışmaamaçlıgidecekkişilerin başvurduğu vize tipi.(Çin'egirdiktensonra30güniçerisindeikamet başvurusunda

bulunulmalıdır.)

2) KONSOLOSLUKBİRİMİ MESAİSAATLERİ:

Gişelerherpazartesi,salıveperşembegünleriaçıkolacaktır.Sabahları09:30-

12.00 saatleri arasında gerekli evraklar ile birlikte vize başvuruları kabul edilecekveparmakizialınacaktır.Öğledensonra15:00-17:00saatleriarasındavizeteslimiyapılacaktır.

3) ÜCRETLENDİRMEVEİŞLEMSÜRELERİ

Ücretlendirmeveişlemsüreleri içinlütfenaşağıdaki bilgileri inceleyiniz:http://tr.china-embassy.gov.cn/lsfw/zytz/202212/t20221230_10998690.htm

Normalişlemsüresi:4günüdür.

Ekspres işlem süresi:Bir vize işlem günü arayla ekspres vize işemiyapılmaktadır.Ekspresvizeişlemücreti440TL’dir.

NOT:

1-Vize başvurusu reddedildiği takdirde vize işlem ücreti iade edilmeyecektir.2-Çok girişli vize ,ekspres vize başvuruları Konsolosluk görevlisinin onayınabağlıdır.

4) VİZEBAŞVURUSÜRECİ

1. Vizebaşvuruformuonlineolarakdoldurulmalıvesistemüzerindenrandevualınmalıdır.

Başvurusahipleriöncelikle“Çinvizesionlinebaşvuruformu”doldurmalıvesistemüzerindenrandevualmalıdır.

Çinvizesionlinebaşvuru formuiçinlink:http://cova.cs.mfa.gov.cn

Sistemimizdenrandevu almakiçinlink:


https://visaforchina.cn/ANK2_EN/AVS/

2. Başvuruformununçıktısıalınmalıdır.(Çinvizesionlinebaşvuruformuonaysayfası verandevusayfası)

3. İlgilivizetürüiçingereklievraklarharlanmalıdır.Vizetürleriningerekli evrakları ektedir.

4. Başvurusahibirandevusaatindeelçiliğimizegelerekbaşvuruevraklarınıteslimetmeliveparmak izivermelidir.

5. Bankakartıilebirlikteelçiliğimizdeödemeyapılarakvizeteslimedilebilmektedir.

5) DİKKATEDİLMESİGEREKENHUSUSLAR

1. Başvurusahibininbizzatelçiliğimizegelerekbaşvurusunugerçekleştirmesiveparmakizivermesigerekmektedir.

2. Başvuru evraklarıkurallaragöre hazırlanmalıdır.Eğer evraklar kurallara uygundeğil, sahte veya Çin’e giriş amacı ve başvuru türü birbirine uygun değil isebaşvurukabuledilmeyecektir.

3. Uluslararasıhukukaveuluslararasıuygulamayagöre,Herülkekendiülkesine(sınırlarına)biryabancınıngirişiveçıkışı,vizevermevereddetmeveyaverilenvizeyi geçersiz kılma konularında karar verme yetkisine sahiptir.Çin HalkCumhuriyetiBüyükelçiliği(ÇinHalk CumhuriyetiİstanbulBaşkonsolosluğu) kanunlara ve ilgili düzenlemelere uygun olarak , vize türüne,vize geçerlilik süresivekalışsüresine,başvuruyureddetmeveyaverilmişvizeyigeçersizkılmayetkilerinesahiptir.


中华人民共和国驻土耳其共和国大使馆 版权所有 京ICP备06038296号 京公网安备110105002097
http://tr.china-embassy.org